Prisijungę piliečiai

  Apie projektą

  Visi Lietuva 2.0 bendruomenės nariai pasirašo šį manifestą:

  Lietuva 2.0 manifestas

  Aš, Anoniminis Naudotojas, pasirašydama(s) šį manifestą, sutinku, jog:

  Mes, sąmoningi Lietuvos piliečiai bei čia gyvenantys užsieniečiai, dirbdami kartu galime padaryti didelius darbus. Tikiu, kad skirdama(s) dalį savo brangaus laiko galiu prisidėti prie bendro tikslo - Lietuvos, kurioje gera gyventi visiems. Todėl, tikėdama(s) augančia Lietuva 2.0 bendruomene, teigiu, jog pažangą galime pasiekti savo pačių pastangomis. Tikiu, jog visi Lietuvos piliečiai gali būti darni komanda, organizuotai siekianti bendrų tikslų. Panaudodama(s) geriausias savo savybes, savo veiksmais padėsiu augti ir atsiskleisti kitiems. Tokiu būdu visi kartu pasieksime, kad Lietuvoje valdžia tarnautų piliečiams, ir atstovautų aiškiai išreikštą visuomenės interesą. Mūsų pastangomis Lietuvoje suklestės teisingumas, o kaimynai konstruktyvioje diskusijoje visada ras bendrus poreikius geriausiai tenkinantį kompromisą. Sieksiu kurti tokią Lietuvą, kokią noriu matyti ir palikti savo vaikams.

  Todėl pasižadu kurti, svajoti, šypsotis, gerbti kitus ir mylėti savo Valstybę!

  Tvirtinu, kad sutinku su Lietuva 2.0 naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika.

  Lietuva 2.0 naudojimo taisyklės

  Naudojimo taisyklės atnaujintos 2012-12-03.

  Registruodamiesi interneto svetainėje www.lietuva2.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios naudotojo sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

   

  1.  Taisyklių taikymas ir aiškinimas

  1.1. Taisyklės reguliuoja teisinius santykius tarp visų registruotų interneto svetainės http://www.lietuva2.lt (toliau – Svetainė) naudotojų (toliau – Naudotojas) ir Svetainės valdytojo VšĮ LT2.0, kylančius Naudotojui naudojantis Svetainėje pateikiamomis paslaugomis.

  1.2. Kontaktinė VšĮ LT2.0 informacija pateikta Svetainėje.

  1.3. Be šių Taisyklių, santykiams tarp Naudotojo ir VšĮ “LT2.0 reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera elgesio praktika.

  1.4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors kitos priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

   

  2. Bendrosios sąlygos

  VšĮ LT2.0 suteikia Naudotojams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Naudotojai turi galimybę pasisakyti jiems aktualiais klausimais, teikti, komentuoti, ir palaikyti pasiūlymus, balsuoti jiems aktualiais klausimais, registruoti organizacijas, vykdyti jų veiklą ir kt.

  2.1. Laikoma, kad Naudotojai veikia savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant VšĮ LT2.0. Naudotojai patys yra atsakingi už savo veiksmus Svetainėje.

  2.2. VšĮ LT2.0 nėra atsakinga už Naudotojų Svetainėje publikuojamą informaciją bei jos tematiką.

  2.3.VšĮ LT2.0 nėra atsakinga už Naudotojų kuriamo Svetainės turinio kokybę.

  2.4. VšĮ LT2.0 nėra atsakinga už informacijos, kurią Naudotojai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.

  2.5. VšĮ LT2.0 nėra atsakinga už netinkamą ir/ar neteisėtą Naudotojų elgesį.

  2.6. VšĮ LT2.0 nėra atsakinga už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti kaip Svetainėje pateiktos informacijos padarinys.

  2.7. Visa atsakomybė už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka informaciją pateikusiam Naudotojui.

  2.8. VšĮ LT2.0 jokiu būdu nedalyvaus pateikto turinio korekcijoje, nebent prieštaraujant trečiosioms šalims, derybų būdų būtų reikalaujama spręsti iškilusį klausimą. VšĮ LT2.0 nebus Naudotojo agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

  2.9. VšĮ LT2.0 neatsako už autorinių teisių pažeidimą Naudotojams įkeliant informaciją skirtą reklamuoti ir viešinti savo prekes ir/ar paslaugas.

  2.10. Visi pranešimai ir informacija tarp Naudotojo ir VšĮ LT2.0 bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose taisyklėse nurodyta kitaip.

  2.11. Autorių teisės į Svetainę priklauso VšĮ LT2.0 arba VšĮ LT2.0 teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

  2.12. Naudodamasis Svetaine ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda VšĮ LT2.0 teises į tokią informacija ir/ar duomenis, išskyrus žemiau išvardintus atvejus.

  2.13. Bendra Naudotojo informacija (profilis, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, asmeninės žinutės) saugoma tris mėnesius po paskyros panaikinimo arba 18 mėnesių nuo paskutinio prisijungimo prie Svetainės, negavus prašymo panaikinti paskyrą.

   

  3. Naudotojo teisės ir pareigos

  3.1. Naudotojas įsipareigoja:

  3.1.1.  registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el. pašto adresą;

  3.1.2.  svetainėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos;

  3.1.3.  nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams;

  3.1.4.  naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, nešališką, visapusišką ir išsamią informaciją;

  3.1.5. užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Naudotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, el.pašto laiškus ir kt. (toliau – Naudotojo informacija):

  3.1.5.1.  nėra klaidinanti ar neteisinga;

  3.1.5.2.  nenaudoja, neturint autorinių ar kitų teisių informacijai platinti, viešinti ir skelbti;

  3.1.5.3.  nenaudoja nuotraukų ar kitos vizualinės medžiagos, kuriose yra matomi kiti nei Naudotojas asmenys, negavus tokių asmenų sutikimo tokios medžiagos publikavimui;

  3.1.5.4.  nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių, įskaitant teises į intelektinę nuosavybę, išskyrus tuos atvejus, kai tekste yra pateikiama informacija nurodanti pirminį šaltinį ir idėjos autorių. Publikuoti galima tik esant abišaliam susitarimui tarp idėjos autoriaus ir publikuotojo;

  3.1.5.5.  negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu savo turiniu, forma, vizualia kompozicija;

  3.1.5.6.  draudžiami naudoti beprasmiai simboliai siekiant tekstą pateikti ryškiau ir taip atkreipti naudotojų dėmesį. Įrašo antraštė turi būti aiški ir trumpa, jos tikslas apibūdinti įrašo esmę;

  3.1.5.7.  nepažeidžia teisės aktų reikalavimų;

  3.1.5.8.  neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės veikimą, būti patalpinti Naudotojų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Naudotojui ar jo turtui, trukdyti Naudotojui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Naudotojo kompiuteriu;

  3.1.5.9.  nesiūlo įsigyti prekių ir/ar paslaugų kartu su nuorodomis į kitas internetines svetaines;

  3.1.6. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės naudotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės naudotojų veiksmus kitomis nei Svetainės teikiamomis priemonėmis be atskiro VšĮ LT2.0 sutikimo;

  3.1.7.  Nereikšti reikalavimų VšĮ LT2.0, išskyrus reikalavimus, tiesiogiai kylančius iš šių Taisyklių;

  3.1.8. Saugoti Naudotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;

  3.1.9.  Nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims.

  3.2.  Naudodamasis svetaine Naudotojas patvirtina, kad jis/ji:

  3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis balsavimo teisę bei kitus įgaliojimus ir teises vykdyti veiklą, siūlomą Svetainėje;

  3.2.2.  tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1 punktuose;

  3.2.3. supranta, kad svetainės turinį Naudotojai kuria nedalyvaujant bei netarpininkaujant VšĮ LT2.0 ir Naudotojai patys yra atsakingi už pateiktą turinį;

  3.2.4.  supranta, kad pasisiūlęs įgyvendinti sumanymą Naudotojas turi imtis visų reikiamų veiksmų siekiant sėkmingo projekto įgyvendinimo;

  3.2.5.  supranta, kad Naudotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Naudotojo ir VšĮ LT2.0 sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

  3.2.6.  supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Naudotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o VšĮ LT2.0 neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus naudotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti naudotojo tapatybės;

  3.2.7. supranta ir sutinka, kad VšĮ LT2.0 tvarkytų ir valdytų Naudotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu;

  3.2.8 supranta ir sutinka, kad visi Svetainėje talpinami Naudotojo asmens duomenys, išskyrus asmens kodą ir el. pašto adresą, yra vieši ir prieinami trečioms šalims;

  3.2.8 supranta ir sutinka, kad Naudotojo pateiktu el. pašto adresu su juo, naudodamas Svetainės priemones, galės susisiekti bet kuris kitas Naudotojas;

  3.2.9 sutinka Naudotojo pateiktu el. pašto adresu gauti kitą tiesiogiai su jo veikla susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant pranešimus apie naujai sukurtus jį dominančių sričių įrašus, jam priskirtas projektų užduotis bei kitą su naudotojo vykdomų projektų, organizacijų, kurių narys jis yra, veikla susijusią informaciją. Supranta, kad šių laiškų gali atsisakyti savo asmeniniame puslapyje;

  3.2.10 sutinka ir supranta, kad Naudotojui atsisakius jo nurodytu el. pašto adresu gauti automatiniu būdu siunčiamas žinutes, VšĮ LT2.0 pasilieka teisę ypatingais atvejais šiuo adresu siųsti neautomatines žinutes. Naudotojo pateiktas el. pašto adresas pašalinamas iš duomenų bazės tik pašalinus visą Naudotojo paskyrą.

  3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2 punktuose, Naudotojai, kurie yra fiziniai asmenys ir kuriems nėra 18 metų patvirtina, kad:

  3.3.1. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės naudojimas gali sukelti teisinę atsakomybę už Svetainėje pateiktą informaciją.

  3.4 Naudotojas turi teisę:

  3.4.1 Kilus įtarimų, kad jo balsavimų duomenys buvo pakeisti, pranešti apie savo įtarimus VšĮ LT2.0, kuri įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, tokių kaip prisijungimų prie duomenų bazės peržiūra, duomenų keitimo istorijos peržiūra ir kt., situacijai ištirti;

  3.4.2 Atsisakyti Naudotojo nurodytu adresu gauti automatiniu būdu siunčiamus el. laiškus;

  3.4.3 Teikti pastabas apie savo patirtį naudojantis Svetaine, pranešti apie pastebėtas klaidas, siūlyti pakeitimus ir kitaip prisidėti prie sistemos tobulinimo;

  3.4.4 Teikti raštišką arba elektroninį prašymą panaikinti Naudotojo paskyrą ir visus jo asmens duomenis;

  3.4.5 Savo nuožiūra valdyti, pateikti, redaguoti ir šalinti viešai prieinamus asmens duomenis.

   

  4. VšĮ LT2.0 Teisės ir pareigos

  4.1. VšĮ LT2.0 turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Naudotojo teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Naudotojas pateikė į svetainę pakeitimu, Naudotojo paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Naudotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Naudotojas:

  4.1.1.  pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

  4.1.2.  pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

  4.1.3.  tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi.

  4.2. VšĮ LT2.0 turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Naudotojo veiksmus Svetainėje. Naudodama teisėtas priemones VšĮ LT2.0 turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.

  4.3. VšĮ LT2.0 turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Naudotojo pateiktus sumanymus ar bet kokią kitą Naudotojo informaciją jei, VšĮ LT2.0 nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi visuotinai pripažintoms etikos ir moralės normoms.

  4.4. VšĮ LT2.0 turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pertvarkyti naudotojo pateiktą informaciją, nekeisdama Naudotojo informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

  4.5. VšĮ    LT2.0 turi teisę savo nuožiūra panaikinti Naudotojo paskyrą (angl. account), jei Naudotojas yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus įspėjimus iš VšĮ LT2.0.

  4.6. VšĮ LT2.0 turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas. Gavus užmokestį, VšĮ LT2.0 pagal pareikalavimą pateiks Naudotojui elektroninę ataskaitą. Naudotojas sutinka, kad ataskaita būtų pateikta elektroniniu būdu.

  4.7. VšĮ LT2.0 turi teisę vienašališkai nutraukti Interneto svetainės veiklą.

  4.8. VšĮ LT2.0 įsipareigoja nesiųsti Naudotojui automatinių el. laiškų, jeigu Naudotojas prie savo kontaktinės informacijos yra pažymėjęs, kad nepageidauja jų gauti.

  4.9 Gavus prašymą pašalinti Naudotojo paskyrą, VšĮ LT2.0 įsipareigoja pašalinti ją ir visus Naudotojo asmens duomenis pasibaigus paskutiniam balsavimui, dėl kurio Naudotojas yra pareiškęs savo nuomonę, bet ne vėliau kaip už 3 mėnesių nuo prašymo gavimo.

  4.10 VšĮ LT2.0 įsipareigoja neatskleisti naudotojo asmens kodo, trečioms šalims, išskyrus atsakingas valdžios institucijas, kurioms yra teikiami balsavimų, kuriuose dalyvavo Naudotojas, rezultatai, bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;

  4.11 VšĮ LT2.0 įsipareigoja Naudotojo el. pašto adresą naudoti tik su Svetainės veikla susijusiais tikslais ir neatskleisti jo trečioms šalims, išskyrus kitus Naudotojus, Svetainės priemonėmis susisiekusius su Naudotoju.

   

  5. Privatumo politika

  5.1. VšĮ LT2.0 turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Naudotojo (kuris yra fizinis asmuo) pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Plačiau tvarkomi asmens duomenys, tvarkymo tikslai ir sąlygos aprašytos dokumente “Privatumo politika”.

   

  6. Taisyklių keitimas

  6.1. Siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, VšĮ LT2.0 turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

  6.2. VšĮ LT2.0 praneš Naudotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

  6.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

  6.4. Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Naudotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

   

  7. Baigiamosios nuostatos

  7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  7.2. Visi tarp Administratoriaus ir Naudotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal VšĮ LT2.0 buveinės vietą.

  7.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Naudotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Naudotojo ir VšĮ LT2.0 laiką. Naudotojas turi teisę nutraukti teisinius santykius su VšĮ LT2.0 bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Taisykles.

   

  Privatumo politika

  Privatumo politikos nuostatos atnaujintos 2012-06-22.

  1. Svetainės www.lietuva2.lt tvarkomų asmens duomenų valdytojas — VšĮ LT2.0, juridinio asmens kodas 302692874 (toliau - LT2).

  2. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems svetainės naudotojų (toliau — Lankytojas), apsilankiusių www.lietuva2.lt internetinėje svetainėje (toliau — Svetainė), veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Svetainėje, įskaitant (bet  neapsiribojant) registravimąsi Svetainėje, sumanymų kūrimą, palaikymą, komentavimą, balsavimų aprašymą, balsavimą, argumentavimą, pasisakymus, projektų valdymą, organizacijų registravimą ir jų veiklos vykdymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau — Paslaugos).

  3. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.

  4. Lankytojų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja LT2. Nei LT2, nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, Lankytojų asmens duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus Lankytojo sutikimo.

  5. Kiekvienas Lankytojas turi teisę lankytis Svetainėje nesuteikdamas apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Lankytojas nori naudotis kai kuriomis Svetainės paslaugomis, LT2 prašys pateikti lankytojo asmens duomenis registruojantis, užpildant tapatybės patvirtinimo formą ar naudojantis kitomis Paslaugomis Svetainės sistemoje.

  6. LT2 primygtinai pataria visiems tėvams ir globėjams mokyti savo vaikus saugaus ir atsakingo asmeninių duomenų disponavimo internete. Lankytojai, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos. LT2 niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų, ir neatskleis šių duomenų trečiosioms šalims be Lankytojo sutikimo. Ryšium su tuo, kas išdėstyta anksčiau, LT2 mano, kad Svetainės Lankytojai yra ne jaunesni nei 18 metų. O radę Svetainės sistemoje prisiregistravusį 18 metų dar neturintį Lankytoją ar tokį asmenį, pateikusį melagingus duomenis, LT2 turi teisę iškart tokį asmenį be jokio įspėjimo pašalina iš Svetainės sistemos.

  7. Siekdami svetainės Lankytojams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, LT2 turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją.

  Lankytojų registracija

  8. Tam, kad Lankytojai efektyviai galėtų naudotis Svetainėje esančiomis paslaugomis ir gauti jas visas, reikia prisiregistruoti ir pateikti asmens duomenis. Svetainėje teikiantys savo kontaktinę informaciją Lankytojai suvokia, sutinka ir pageidauja, kad ją galėtų rasti ir su jais susisiekti kiti Svetainės Lankytojai ir (ar) LT2.

  9. LT2 Lankytojų asmens duomenis, pateiktus Svetainės sistemoje, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Jei Lankytojas nesutinka, kad jo asmens duomenis tvarkytų LT2, Lankytojas turi teisę nesinaudoti Svetaine ir nepateikti savo asmens duomenų.

  10. Be duomenų rinkimo per Svetainę, Lankytojas gali būti paprašytas pateikti savo asmens duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su LT2, Tokiu atveju Lankytojas gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmens duomenų LT2 apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir Lankytojas nėra jo davęs.

  11. Lankytojas privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo kontaktinius duomenis Svetainėje, jiems pasikeitus.

  12. Kai Lankytojas prisijungia prie Svetainės (kaip neužsiregistravęs Lankytojas), tam tikra neasmeninė informacija (naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laiko, praleisto Svetainėje, vidurkis) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

  Sutikimas

  13. Lankytojas registracijos metu gali pasirinkti, ar registracijos metu pateikti duomenys apie jį gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Lankytojas apie savo sprendimą dėl sutikimo išreiškia registruodamasis ir pažymėdamas varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti laiškus“. Norėdamas atšaukti (panaikinti) šį sutikimą, Lankytojas gali arba savo registracijos paskyroje, skiltyje “Kontaktinė informacija” prie sutikimo panaikinti varnelę, arba atsiųsti prašymą elektroninio pašto adresu info@lietuva2.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, prisijungimo vardą ir kitus registracijos duomenis (jei yra).

  14. Saugomi visi turimi Lankytojų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, darbinė padėtis, išsilavinimas,  darbo patirtis, bendras aprašymas, specializacijos, visuomeninė veikla, pomėgiai, el. paštas, gyvenamoji vieta, gimtoji vieta, telefono numeris, nuotrauka, domėjimosi sritys, politinės pažiūros, narystė partijose, tautybė, religiniai įsitikinimai, filosofiniai įsitikinimai, narystė organizacijose; asmens kodas, asmens dokumento numeris, tikslus gyvenamosios vietos adresas (kai lankytojas yra identifikuotas unikaliai), ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos Lankytojas laisva valia pateikė LT2; informacija, kurią LT2 gauna Lankytojui naudojantis LT2 paslaugomis (pvz., naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, IP adresas ir t. t.); kiti duomenys, nurodyti šiose Privatumo politikos nuostatose.

  15. LT2 stebi Svetainės lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek Lankytojų apsilankė Svetainėje, koks yra Lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Svetainėje metu. Tai padeda LT2 suprasti, kaip Lankytojai naudojasi Svetaine bei suteikia galimybę gerinti Svetainės teikiamas paslaugas.

  16. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad LT2 renka informaciją apie Lankytoją naudodamiesi slapukais (ang. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (ang. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į vartotojo standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus Svetainėje. LT2 slapukus naudoja tik informacijai, susijusiai su tinklalapio naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos. Be tinklalapio indikatorių, Svetainėje taip pat gali būti naudojami ... GIF failų (ang. clear gif) ir “action tags” technologijos. Tinklalapio indikatorių technologija leidžia LT2 sužinoti, kuris Lankytojas naršydamas Svetainėje spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija, taip pat nesudaro asmeninės informacijos. Lankytojas gali bet kuriuo metu išjungti slapukus ir tinklalapio indikatorius (cookies / beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais, tačiau tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti.

  Asmeninės informacijos panaudojimo tikslai

  17. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams LT2 gali naudoti Lankytojų asmeninę informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

  17.1. LR referendumo įstatymo 11 straipsnio 1 punkte numatytus duomenis LT2 renka tik šiame įstatyme nustatytais tikslais, t.y. siekiant įstatymuose numatyta tvarka pateikti el. parašus, surinktus už referendumų iniciatyvas, atsakingoms valstybės institucijoms (VRK).

  17.2 asmens duomenis, unikaliai identifikuojančius LR pilietį, LT2 taip pat renka kitais LR Konstitucijoje ir įstatymuose numatytais piliečių iniciatyvų ir kitais tikslais (piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, peticijos, savivaldybių tarybų apklausos ir kt.)

  17.3 LT2 naudoja Lankytoją dominančių sričių (kategorijų) nustatymus bei gimtosios ir gyvenamosios vietos nustatymus atrinkdama ir pateikdama Lankytojui tik jį dominančią informaciją;

  17.4 naudoja bendrus duomenis statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių Lankytojų elgesį, siekdami išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų LT2 negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Svetainės turinio ir siūlomų Paslaugų;

  17.5. tam, kad galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;

  17.6. LT2 kaupia bendrus paieškos žodžių sąrašus iš įvairių paieškos programų. Ši informacija anoniminė ir yra naudojama Paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais;

  17.7. LT2 gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėje ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. LT2 gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei LT2 reikia susisiekti su juo kitais su Svetainės veikla susijusiais klausimais;

   

  18. VšĮ LT2.0 neteiks Lankytojo paskyros nustatymuose viešai nerodyti pasirinktų asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje, arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

  19. Naudojantis Svetaine draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą LT2, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

  20. LT2 neatsako už Svetainėje  pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų  informacijos teisingumą, jos pagrįstumą ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo šia informacija.

  21. Naudojantis Svetaine draudžiama talpinti, siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti jį kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (dėl ko nebuvo gautas asmens sutikimas).

  22. LT2 primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. LT2 prašo Lankytoją būti atsargų naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz., interneto kavinėje, bibliotekoje).

  23. LT2 įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturi atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios kaip Lankytojo asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėse teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti įvairiopai panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

  Registracijos panaikinimas

  24. Lankytojai, prisiregistravę LT2 svetainės sistemoje, gali bet kada pašalinti savo asmens duomenis iš LT2 duomenų bazės, pateikdami prašymą sunaikinti paskyrą. Prašymą panaikinti Naudotojo paskyrą gali pateikti įgalioti asmenys šiam asmeniui mirus.

  25. Prašymą dėl registracijos panaikinimo galima atsiųsti elektroninio pašto adresu info@lietuva2.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, vartotojo vardą ir kitus registracijos duomenis (jei yra).

  Asmens duomenų saugojimo trukmė

  26. Gavus rašytinį naudotojo prašymą panaikinti jo paskyrą, paskyra yra panaikinama per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo. Asmens balsavimų duomenys lieka saugomi iki balsavimo pabaigos.

  27. Paskyra taip pat panaikinama praėjus 18 mėnesių nuo paskutinio naudotojo prisijungimo prie sistemos. Prieš tai, praėjus 12 mėn. nuo paskutinio naudotojo prisijungimo prie sistemos, jam yra išsiunčiamas laiškas, įspėjantis, kad neprisijungus prie sistemos dar pusę metų paskyra bus panaikinta automatiškai.

  28. LT2 turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti Lankytojo registraciją ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo Svetainės duomenų bazės. LT2 turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos LT2, jos partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.

  Slaptažodžių valdymas

  29      Reikalavimai naudotojo slaptažodžiui:

  29.1.       Slaptažodis turi būti ne trumpesnis nei 6 simbolių;

  29.2.       Slaptažodį turi sudaryti bent po vieną didžiąją, mažąją raidę ir skaičių;

  29.3.       Slaptažodyje negali būti prisijungimo vardo, vardo, pavardės fragmentų.

   

  30      Slaptažodžių keitimas

  30.1.     Naudotojui pamiršus slaptažodį, jo nurodytu el. pašto adresu yra atsiunčiamas laikinas naujai sugeneruotas slaptažodis;

  30.2.      Prisijungęs su laikinu slaptažodžiu, naudotojas privalo jį pasikeisti;

  30.3.     Atskleidęs savo slaptažodį trečioms šalims, naudotojas gali pasikeisti slaptažodį iš savo asmeninio puslapio;

  30.4.     Keičiant slaptažodį įvedami šie duomenys: senas slaptažodis, naujas slaptažodis (du kartus).

  30.5.       Keičiamam slaptažodžiui galioja 29 punkte aprašyti reikalavimai.

   

  Baigiamosios nuostatos

   

  31. LT2 jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

  32. LT2 nėra atsakingi už Lankytojų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Lankytojai pasiekia naudodamiesi Svetainėje esančiomis nuorodomis. LT2 rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne LT2 priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

  33. Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti LT2 vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje, o prisiregistravusiems Lankytojams apie juos dar pranešama nurodytu el. paštu. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojas, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Svetaine ir jos Paslaugomis, taip pat privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Svetainėje. Svetainės Lankytojai įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.

  34. Norėdami apsaugoti Lankytojų duomenis, LT2 naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Prie Lankytojo prisijungimo duomenų gali prieiti tik tai daryti įgalioti LT2 bei duomenų tvarkytojo darbuotojai, vadovaudamiesi sutarties sąlygomis.

  35. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus — Lietuvos Respublikos teisme pagal VšĮ LT2.0 buveinės vietą.

  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos