Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Atviras laiškas dėl LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų

  Lietuvos Tėvų Forumas , 2013 m. gegužės 10 d.
  Soc. reikalai Žmogaus teisės
  Atviras laiškas

  Sprendimas

  Kviečiame nevyriausybines organizacijas ir piliečius pasirašyti šį atvirą laišką.

  Pasirašomas tekstas

  2013 m. gegužės 9 d.

   

  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui,

  Lietuvos Respublikos Seimo Nariams,

  Lietuvos visuomenės veikėjams, žiniasklaidos atstovams,

  Lietuvos piliečiams

   

  Atviras laiškas

  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ

  ĮSTATYMO PAKEITIMO

   

  Visiškai sutinkame, kad smurtas ir nepagarba žmogaus orumui yra opi problema ne tik Lietuvoje , o  Įstatymų  tobulinimas ir  iniciatyvos ieškoti efektyvesnių būdų vaikų saugumui užtikrinti yra sveikintinos.  Tačiau minėto įstatymo pataisos ir galimas įstatymo vykdymas, kelia daug grėsmių šeimai, šeimos statusui ir vaikų gerovei.

  Pasigendame dalykinių diskusijų darbo grupėse ir skaidrumo, aptariant siūlomas pataisas bei jų keliamas grėsmes valstybės pagrindui – šeimos institutui. Klausimas liečiantis vaikus yra pernelyg jautrus ir delikatus, kad būtų priimtas skubos tvarka. Manome, kad Įstatymai turi didinti žmonių saugumą, o ne įtampą visuomenėje.

  Įstatymo projektą vertiname neigiamai dėl šių pagrindinių priežasčių:

  1. Įstatymas - nepakeis auklėjimo kultūros Lietuvoje.

  Bandymai įstatymų pataisas parodyti kaip didelę pagalbą naujų pozityvių nuostatų įtvirtinimui  yra nepriimtini ir deklaratyvūs. Vykdydami suaugusiųjų švietėjišką veiklą drąsiai teigiame, kad ne Įstatymo pataisos keičia nuostatas ir elgesį, o realus švietimas ir patyriminiais metodais grindžiamas mokymas.  Įstatymo pataisų priėmimas, be adekvataus pasiruošimo jo vykdymui, yra žalingas. Nes procesas, užtikrinantis didesnį vaikų saugumą, turi būti peržiūrimas ir tobulinimas kompleksiškai tiek įstatymais, tiek jų įgyvendinimo kokybės užtikrinimu, ypač aktyvios socialinės politikos kūrimu.

  2. Įstatymo pataisų projekte įvardintos sąvokos ir formuluotės sudaro sąlygas pareigūnų savivaliavimui ir grubiam valstybės kišimuisi į šeimą.

  Įstatymo pataisų projekte smurtas prieš vaikus apibūdinamas kaip visos seksualinės, fizinės, psichologinės ir emocinės prievartos, vaiko žeminimo ir išnaudojimo, vaiko priežiūros stokos arba aplaidumo formos, sukeliančios pavojų gyvybei, faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, vystymuisi ar orumui, taip pat fizinės bausmės. 

  Visuomenei akcentuojamas fizinio smurto stabdymas, fizinės bausmės, veiksmai, keliantys pavojų vaiko gyvybei bei sveikatai, yra pakankamai aiškūs ir suprantami, nekelia abejonių.  Lieka visiškai nesuprantama, kodėl prie kilnaus siekio apsaugoti vaikus yra lipdomos daugiaprasmės formuluotės suteikiančios galimybes prievartai prieš šeimą. Būtent šios abstrakčios formuluotės Įstatymo pataisose nėra suprantamos vienareikšmiškai ir kelia įtampą, nes priėmus Įstatymo pataisas dauguma tėvų, mokytojų, ugdytojų, medikų ir globėjų galėtų priklausyti šiai vienaip ar kitaip "smurtaujančiųjų" grupei.  O pareigūnams, kurie turėtų užtikrinti ir prižiūrėti Įstatymo laikymąsi,  būtų sudaromos sąlygos subjektyviai, remiantis asmenine pasaulėžiūra bei nuostatomis, interpretuoti galimas žalas vaikui, o tai didintų savivaliavimo tikimybę, ko pasekmė - neadekvačių sprendimų priėmimas, keliantis realią grėsmę vaikui, jo vystymuisi, sveikatai, išlikimui bei orumui.  Įstatymo pakeitimo iniciatorių aiškinimai, kad pataisos labiau apsaugos šeimą, nes vaikas galės būti atimtas tik teismo sprendimu yra manipuliatyvūs. Teismas spręstų vaiko klausimą tik po kurio laiko, kai vaikas  būtų jau atimtas. Tėvų nuogąstavimai yra prasmingi, nes jie paremti užsienio šalių turinčių panašius įstatymus blogaja patirtimi.

  Sąmoningų tėvų ir kompetentingų specialistų Lietuvoje ir užsienyje nuomone, remiantis užsienio šalių patirtimi bei atliktais tyrimais, analogiškos Įstatymų pataisos kelia didelę grėsmę vaikams, tėvams, šeimoms, ugdytojams ir kuria sąlygas smurtui prieš juos pačius. Vaiko paėmimas iš šeimos ar globėjų turėtų būti kraštutinė priemonė vaiko gerovei užtikrinti, kai kitos anksčiau taikytos priemonės nedavė pageidaujamų rezultatų. Klausiame: ar pastarosios priemonės buvo tobulintos, kaip buvo tobulintos, kad dabar skubiname priimti kraštutinę priemonę, lengvinančią vaiko atėmimą iš tėvų ar globėjų, bet nesudarančią sąlygų tėvams ar globėjams mokytis, keisti nuostatas bei elgesį vaiko gerovės linkme?

  Vertindami tikrąjį vaiko apsaugos tikslą, raginame visus susitelkti ir ieškoti LR Konstitucijos nuostatas pastiprinančių priemonių ne tik Įstatymų tobulinime, bet ir šeimos politikos, socialinės politikos tobulinime. Tikime, kad pažangesnė valstybinė socialinė politika, kaip vienas pagrindinių valstybės prioritetų visuomenės, gerovei pastiprintų suaugusiųjų švietimą ir pagerintų pokyčių įgyvendinimą vaikų saugumo užtikrinimo procese.

  Manome, kad Įstatymai turėtų užtikrinti didesnį žmonių ir visuomenės saugumą. Todėl Lietuvos piliečių išrinktiems atstovams ignoruoti intensyvių diskusijų visuomenėje nevalia, o ankstyvas sprendimo priėmimas nebūtų tinkamas žingsnis piliečių atstovavimui.

  Siūlome:

  1. Stabdyti tolimesnį  Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projekto svarstymą.

  2. Organizuoti diskusijas visuomenėje, kurių tikslas būtų adekvačiai suprasti visuomenės poreikius šeimų statuso stiprinimo, vaikų saugumo užtikrinimo ir smurtinės auklėjamosios kultūros mažinimo srityse.

  3. Bendradarbiaujant su NVO,  jau dabar sėkmingai vykdančias suaugusiųjų švietimą vaikų auklėjimo ir ugdymo srityje, kurti kompleksinę sistemą, užtikrinančią vaikų ir šeimos saugumą, kuri būtų priimtina Lietuvos visuomenei.

  4. Atsakingoms institucijoms sukurti konkrečių veiksmų planą ir juo remiantis skirti didelį dėmesį tėvų, mokytojų, ugdytojų, medikų ir kitų suaugusiųjų, kurie dalyvauja vaikų gyvenime, švietimui, kuriame pagrindinės temos turėtų būti tinkamų nuostatų į vaiką bei vaiko auklėjimą, ugdymą formavimas, stiprinimas.

   

  Asocicijos „Lietuvos tėvų forumas“

  Tarybos primininkas

  Audrius Murauskas

  Nuorodos

  100

  Atšaukti
  Susiję balsavimai
  Vaiko teisių apsaugos įstatymo griežtinimas
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 4 Palaiko
  • 1 Neutralūs
  • 0 Kritikuoja
  • 0 Siūlo
  Andrej Špilevoj palaiko sprendimą Nr.1 :
  Palaikau! Štai kur problema matau aš: Rimantė Šalaševičiūtė siūlo tokią pataisą:
  56 straipsnis. Vaiko paėmimas iš tėvų ar kitų teisėtų atstovų
  1. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija arba policija, gavusi pranešimą apie būtinumą užtikrinti ir ginti vaiko teises ir interesus (kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaiką, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaiku, daro žalingą įtaką vaikui savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaiku) nedelsiant vyksta į vaiko gyvenamąją ar kitą jo buvimo vietą, ir, nustačiusi piktnaudžiavimo tėvų valdžia, nesirūpinimo vaiku, žiauraus elgesio ar kt. faktą, priima sprendimą dėl vaiko paėmimo iš tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų.

  Čia yra keli neaiškūs punktai:
  1. k...ai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaiką
  2. piktnaudžiauja tėvų valdžia
  3. nesirūpina vaiku  Manau čia anti-juvenaliniai ir įpaišo fizinį drausminimą, kas visiškai atitiktų realybės, jei įstatymas būtų priimtas būtent toks, kokį jį siūlo Rimantė.
  Kodėl išvis kalbame apie tai tiek daug? Nes Jungtinės Tautos pradėjo aktyviai stumti 3-čią Vaikų Konvencijos protokolo ratifikavimą, kuri privalės pasirašyti ir Lietuva (privalės, privalės, nesame britai, rusai ar amerikiečiai, kad darytumėm kitaip). Šis protokolas uždeda atsakomybę už vaiko teises naštą ant valstybės. Kitaip tariant, vaikas galės paskusti savo šalį už jo teisių negerbimą. Automatiškai valstybė privalo sukurti jaukia aplinką, kur bus griežtai atsižvelgiama į vaiko teises. Čia ir gimsta konfliktas.

  Keli pvz:

  Rusija: atimti vaikai už tai, kad buvo ieškoma teisybės ir prašoma vaikus pervesti į kitą klasę dėl smurto patirto nuo mokytojos (http://news.tut.by/society/330879.html)
  Olandija: atimti vaikai už savo (rusų) kalbos vartojimą savo šeimoje (http://inotv.rt.com/2013-03-02/Vlasti-Gollandii-zabrali-detej-iz)
  Smurtas prieš vaikus? Ar bandymas juo apsaugoti, išsaugoti savo tikėjimą ir tradicijas?
  Daugiau
  1. 2013-05-10 14:37
  Artūras Gobys palaiko sprendimą Nr.1 :
  Informatyvus subrandintas straipsnis.
  Labai rekomenduoju .

  Diena, kai netenkate savo vaikų

  Jolanta Miškinytė Gegužės 21 dieną Seimas svarstys Vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisas. Žmones, kurie perskaitė Socialdemokratų partijos atstovės Rimantės Šalaševičiūtės bei „Tvarkos ir teisingumo" narės Onutės Valiukevičiūtės siūlymus ir ėmė piktintis, socialdemokratė Giedrė Purvaneckienė apšaukė susivienijusiais smurtautojais.

  6. 2013-05-15 21:37
  Mantvydas Dubinskas palaiko sprendimą Nr.1 :
  Norėčiau patobulinti, ypač "Siūlome" tekste, bet kadangi reikia veikti greitai, o nieko labai prieštaringo nematau, geriau jau toks kreipimasis, nei jokio.
  5. 2013-05-11 12:08
  Donatas Šimelis palaiko sprendimą Nr.1 :
  Kompetentinga, argumentuota nuomonė apie šiuos pakeitimus, kartu su sprendimų siūlymais: http://simasius.popo.lt/2013/05/05/net-blogas-auklejimas-neturi-vesti-prie-seimos-ardymo/
  Net blogas auklėjimas neturi vesti prie šeimos ardymo | Remigijus Šimašius

  Seime pateikus net du įstatymų projektus, susijusius su vaiko teisėmis, visuomenėje prasidėjo diskusijos, persunktos nerimu. Ar nebus taip, kad valdiškos struktūros pradės dar labiau kištis į tai, kaip auginti vaikus?

  4. 2013-05-10 17:00
  Alvin Karpis rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Kažkokia belebirda siūloma. Suplakamas suaugusiųjų švietimas ir vaiko teisių apsauga į vieną vietą.

  Pradžiai pradėti reikėtų nuo to, jog Lietuva yra pasirašiusi Jungtinių Tautų vaiko teisių ir kitas tarptautines konvencijas pvz. Europos Tarybos konvenciją dėl apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo, todėl privalo tarptautinių susitarimų nuostatas perkelti į nacionalinę teisę. In short - nėra apie ką bl diskutuoti, šaukštai jau po pietų, susitarimai jau seniausiai padaryti.

  Kitas klausimas (retorinis) apie kokį bl suaug...usiųjų švietimą ir auklėjimą galima kalbėti, jeigu jie smurtauja prieš vaiką? Gal apsaugoti vaiką nuo žalos yra svarbiau, negu šviesti suaugusiuosius, kurių esama švietimo sistema nepaveikė arba jie turi sunkių problemų su savitvarda (priklausomybėmis) ir kt?

  Gan keistai atrodo kaip Asocicija (sic!) nori kurti kompleksinę sistemą, kuri priimtina Lietuvos visuomenei? Čia lyg bandymas pasakyt, kad ji atstovauja tai visuomenei, o ne savo narių interesams, kas nėra tiesa.

  Tuo pačiu nepasakoma kokias čia tos nuostatos tinkamos, kurias reikėtų formuoti žmonėms užsiimantiems vaikų ugdymu ir auklėjimu. Man rodos kad čia kvepia kokiu taijs noru sugrižti į tamsiuosius totalitarinius laikus nurodinėjant kaip reikia kitiems savo vaikus auklėti ir laikantis įsitikinimo, kad "beržinė košė" dar niekam nepakenkė. Vnž. žodžių daugiau negu esmės ir konkretumo.
  Daugiau
  2. 2013-05-10 16:39
  Donatas Šimelis: Kad reikia perkelti į nacionalinę teisę, tai taip, bet yra didelis skirtumas, kaip tai padarysime. O ką tobulinti šiuose projektuose tikrai yra, žr. komentarą nr. 4.
  2.1 2013-05-10 17:02
  Mantvydas Dubinskas: Kažkaip paties pasisakyme irgi nėra konkretumo. Taip ir nesupratau, ar tokio atviro laiško nereikia, ar jo reikia kitokio. Jei kitokio, tai kokio ar ką reiktų taisyti?

  Nesutinku, kad šiame laiške "laikomasi įsitinkinimo, kad "beržinė košė" dar niekam nepakenkė". Priešingai, sakiniu: "Visuo...menei akcentuojamas fizinio smurto stabdymas, fizinės bausmės, veiksmai, keliantys pavojų vaiko gyvybei bei sveikatai, yra pakankamai aiškūs ir suprantami, nekelia abejonių." aiškiai pasisakoma prieš "beržinę košę", bet abejojama kokiu tikslu "lipdomos daugiaprasmės formuluotės".

  Todėl man šis atviras laiškas yra gan priimtinas.
  Daugiau
  2.2 2013-05-11 10:21
  Alvin Karpis: Jeigu nesupratai ką aš noriu pasakyt matyt ne tau skirta (nes skirta protingiems).

  O dėl beržinės košės tai gali autoriai slėptis maiše kiek tik norit, bet yla iš maišo paima ir išlenda:

  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/tevu-forumas-sukilo-pries-siulyma-drausti-vaikams-taikyti-fizines-bausmes.d?id=61373665...

  Tai kaip čia yra? Jie prieš smurtą ar už smurtą? Tėvų forumas pats sau prieštarauja? Man čia stipriai trenkia leva demagogija su gramatinėm klaidom ir žemo lygio propoganda.

  Paskaitęs tokią citatą: "Ji tvirtino, kad tėvai dar nesubrendę kai kurioms politikų iniciatyvoms, kad juos pačius būtina nuosekliai mokyti, auklėti.", norėčiau asmeniškai "TĖVŲ FORUMO" paklaust: tipo daryt vaikus tėvai pakankamai subrendę, o auklėt nebe? WTF?
  Daugiau
  Tėvų forumas sukilo prieš siūlymą drausti vaikams taikyti fizines bausmes

  Lietuvoje teoriškai yra šeimos politika, o praktiškai veikia skurdo politika, sako Aktyvių mamų sambūrio narė Rasa Paulavičienė. Tuo tarpu Tėvų forumas kategoriškai pasisako prieš Seime svarstomą siūlymą uždrausti vaikams taikyti fizines bausmes ir psichologinį smurtą smurtauti.

  2.3 2013-05-14 21:06
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos