Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Talka už Lietuvos valstybinę kalbą

  Talka už Lietuvos valstybinę kalbą , 2015 m. rugsėjo 16 d.
  Kalba Švietimas Teisė
  Įstatymų leidybos iniciatyva

  Problema

  Parašų rinkimas baigtas, VRK priduoti 69 244 parašai.

  Viešas laiškas Lietuvos piliečiams dėl valstybinės kalbos išsaugojimo

  Ne pirmus metus tenka stebėti nesibaigiančias diskusijas dėl reikalavimo Lietuvos piliečių pasuose jų vardus ir pavardes rašyti ne valstybine lietuvių, o bet kuria kita gyventojo pasirinkta kalba. Seime pateiktas siūlymas įteisinti rašybą visais lotyniško pagrindo rašmenimis vėliau pačių autorių buvo susiaurintas iki „w, q ir x“ įtraukimo, nors šių ženklų vis tiek neužtektų pavardžių rašymui kitomis kalbomis.

  Tokia nuolaida akivaizdžiai nebūtų teisinga ir naudinga Lietuvai. Dauguma žmonių tai supranta ir jos nepalaiko. Šalininkai ilgokai skelbė, kad paso įrašai nevalstybine kalba yra žmogaus teisė, tačiau ir tai nepasitvirtino – Vakarų šalys pasuose rašo tik valstybine kalba, o Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą patvirtino, kad tarptautinė teisė to nereikalauja, kaip nereikalaujama to daryti ir Lietuvos-Lenkijos 1994 metų sutartyje. Tačiau net ir ignoruojant piliečių valią, Konstituciją bei aptartus argumentus, projektą vis tiek siekiama priimti.

  Siekiant politinio sutarimo, santarvės ir tarpusavio pasitikėjimo Seimui buvo pateiktas alternatyvus projektas, leidžiantis įrašus nevalstybine kalba paso papildomų įrašų puslapyje. Toks sprendimas priimtas Latvijoje, tačiau Lietuvoje jo priėmimas yra stabdomas. Lenkija priekaištų dėl tautinių bendrijų padėties Latvijoje neturi.

  Esame tikri, kad valstybinę kalbą turime branginti ir puoselėti, išsaugodami nesusiaurintą jos viešąjį vartojimą ir išskirtinį statusą tarp kitų šalyje gyvuojančių kalbų. Amžiais slopinta ir niekinta lietuvių kalba paskutinį kartą deramą statusą Lietuvoje iškovojo 1988 metais ir įtvirtino jį 1992 m. Konstitucijoje. Kaip piliečiai ir patriotai, negalime abejingai stebėti, kaip priešiškumas valstybinei kalbai ir bandymai siaurinti jos vartojimą kyla iš naujo.

  Tokiomis aplinkybėmis piliečiai priversti pasinaudoti Konstitucijoje įtvirtinta piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teise. Todėl „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ siekia paskatinti Seimą išspręsti šiuos nesibaigiančius nesutarimus Latvijoje pasiteisinusiu keliu. Pritariame siūlymui pagrindiniame asmens dokumentų puslapyje vardus ir pavardes rašyti valstybinės lietuvių kalbos abėcėlės rašmenimis pagal tarimą, o kitomis piliečių pageidaujamomis kalbomis lotyniško pagrindo rašmenimis leisti rašyti paso papildomų įrašų puslapyje ar kitoje tapatybės kortelės pusėje.

  Kadangi tam reikia surinkti 50 000 palaikančių parašų, kviečiame šį siūlymą savo parašais paremti visus sąmoningus ir geros valios Lietuvos piliečius. Išsaugoti stabilią iškiliausių šalies kalbininkų didžiuliu darbu ir pasiaukojimu sukurtą lietuvių kalbos abėcėlę, taip pat ir valstybinės kalbos konstitucinį statusą yra visų mūsų tautinė, pilietinė ir moralinė pareiga.

  Pasirašomas tekstas

  Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad siūlau taip pakeisti šį įstatymą:

  „Projektas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO ĮSTATYMO Nr. XII-1519 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

   

   2015 m. d. Nr.

  Vilnius

  1 straipsnis. Įstatymo 5 straipsnio pakeitimas

  Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „5. Duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi valstybine kalba. Piliečio vardas (vardai) ir pavardė įrašomi valstybine kalba - lietuvių kalbos abėcėlės 32 raidėmis ir pagal tarimą. Drauge su šiais privalomais užrašais valstybine kalba, piliečio pageidavimu jo vardas (vardai) ir pavardė gali būti užrašyti ir kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo sistemą (jei piliečio pageidaujamoje kalboje naudojami ne lotyniško pagrindo rašmenys). Šie užrašai kita kalba pase rašomi kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje, o asmens tapatybės kortelėje – kitoje kortelės pusėje.“

  2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

  1. Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

  Respublikos Prezidentas“ 

  1000

  Atšaukti
  Susiję balsavimai
  Pavardžių ir vietovardžių rašyba nelietuviškais rašmenimis
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 2 Palaiko
  • 0 Neutralūs
  • 2 Kritikuoja
  • 1 Siūlo
  Gediminas Paulauskas kritikuoja sprendimą Nr.1 :
  Lietuvių kalba niekaip nenukentės, jei kitos kilmės, tautybės ar pan. piliečiai galės rašyti savo vardus savo gimtąja kalba. Valstybine kalba rašomi visi dokumento užrašai. O duomenys – tokie, kokie yra. Nėra jokio skirtumo nurašyti švedišką pavardę nuo švediško paso, ar lietuviško. Kitataučių ar mišrių šeimų vaikų Lietuvoje yra ir dar daugės. Nemaišykite pilietybės ir kalbos. Lietuvoje yra kalbos laisvė.
  1. 2015-09-17 19:47
  Daina Balta: Ar aš mažai žinau, ar vis tik švediškame pase lietuviška pavardė pvz. su galūne -čiūtė bus rašoma neprisitaikant prie lietuvio? Ar lenkai lenkiškuose pasuose lietuviškas pavardes rašo lietuviškai?
  1.2 2015-09-20 07:44
  Simonas Audickas: Ar mums yra aktualu, kaip rašo švedai ar lenkai? Ar mums aktualiau, kokia tvarka turėtų būti patvirtinta Lietuvoje.
  Saugant lietuvių kalbą nuo visko, taip ji bus archaiška, bet ar nukentės lietuviškumas, jei bus papildomas puslapis originalo kalba? Vargu.
  1.3 2015-09-25 11:40
  Rita Kaknevičiūtė: Noriu paklausti pono Gedimino Paulausko kas tai yra Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė:
  a) Užrašų knygutė, kurioje aš rašau kaip noriu savo vardą ir pavardę – noriu lietuviškai, noriu kirilica, noriu hieroglifais, noriu lotyniškomis ...raidėmis pridėdama raides, kurių nėra lietuvių kalbos abėcėlėje.
  b) Dokumentas, kuris rodo Lietuvos Respublikos piliečio ryšį su Lietuvos Respublika ir kadangi Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių tam, kad nepažeisti to sąryšio įrašai pagrindiniame asmens tapatybės dokumento puslapyje privalo būti rašomi valstybine kalba.
  Daugiau
  1.4 2015-10-04 16:55
  Tamara Grinkevičienė: Lenkijoje galima gauti pasą su vien lietuviškais asmenvardžiais, tačiau toks pasas yra NELYGIATEISIS su standartiniu. Jeigu nori daryti karjerą, rimtą verslą - esi priverstas imti valstybės standartus atitinkantį pasą, kadangi tokia svetimais rašmenimis užrašyta pavardė valstybės registruose ...neegzistuoja. Tavęs kaip ir nėra valstybėje.
  Net tavo banko sąskaita nerodo tokios pavardės, nes jos blanką KAIP GIRDI ir KAIP MOKA LENKIŠKAIS rašmenimis užpildo banko darbuotojas. Ir visur kitur, kur tu kreipsiesi, tavo pavardė bus užrašoma valstybine, o ne gimtąja k. Bet tai visai natūralu - nei valstybės, nei verslo darbuotojai negali mokėti visų pasaulio kalbų - jomis skaityti ir rašyti.
  Tad visiems super pažanguoliams, kritikuojantiems LT kalbininkus, šios srities pažangos ne iš Vakarų, o iš Latvijos mokytis reikia! Nes būtent jos DVIKALBIO PASO variantas yra pasaulyje pažangiausias. O mes būtume tik antri - žinoma, JEI PASIRAŠYSIME po parašų rinkimo lapais.
  Beje, pasirašymas per IB sistemą - tik ištvermingumo čempionams, turintiems daug laisvo laiko. Nes bent jau per SEB ir SWED banką pasirašant reikia net 2 parų ir DAUGKARTINIO bandymo pasirašyti, kol pagaliau pamatai savo pavardę sąraše. Todėl SIŪLYČIAU PAGAILĖTI SAVĘS ir PASIRAŠYTI PARAŠŲ RINKĖJŲ LAPUOSE.
  Daugiau
  1.6 2015-10-09 11:41
  Juozas Valiušaitis palaiko sprendimą Nr.1 :
  Be abejo PALAIKAU!
  Ir į antrąjį puslapį siūlau rašyti ne tik absurdiško išgalvojinio "lotyniško pagrindo" rašmenimis, bet natūraliai, to žmogaus Gimtosios kalbos raštu.
  Šiandien, kompiuterinio raštingumo dienomis yra juokinga skirti "lotyniško" ar ne lotyniškos abėcėlės pagrindu, kai po to terminėlio "lotyniškkas" slypi tik Lenkų kalbs rašmenys, bet, pvz., Turkų - (priebalsiai su nosinėmis) - jau nenusimato. Prie ko čia "lotyniškumas!?
  Pvz., Ukrajinų kalboje yra kelios lotyniškos raidės. Bet jei jau nutariame dėl tautų savitumo pažinimo įsiūti papildomą puslapėl...į Lietuvos pileieęio pagrindiniame dokumente - jokia ne kliūtis pagerbti jo Gimtąją Rašto kultūrą ir užrašyti Jo raštu - ar tai būtų Gruzinų, ar Armėnų, ar Arabų, ar Gudų, su unikaliąja (vienatine pasaulyje!) "Ў" (pvz., "Сяргей Бялоў") raide, Ukrajinų "Ї" ir "Є" ("Євген Їжак") ar Japonų, ar tų pačių brolių Latvių - su "i" ilgąja, rašoma su brūkšniu: "Rīga, pronounced [ˈriːɡa] ( listen))": https://en.wikipedia.org/wiki/Riga. Mūsų Gimtoji - lanksti svo prigimtyje fonetiniam kitų kalbų perteikimui, ir nereiktų jos suprimityvinti į apsiseilėjimus tariant, kada, nustojame klausyti ir girdėti kitų tautų tariamus vardus ir pavardes, ir pagal kažkokių kvailių išgalvotus kirčiavimus "galūnėje" tariaai "sulietuvinant", kai visų japonų pavardes žinių pranešėjai pradeda kirčiuoti galūnėje ("KatagavA') - ir galvoti, kad tai yra Lietuvių kalbos "puoselėjimas". Bet neturim suplakti Tarimo su Rašyba: Lietuvoje gyvenantieji turėtų bent pramokti ir rašyti taip kaip girdi, ir skaityti, kaip Tariama: tai viena paprasčiausių pasaulyje transkripcijų! Daugiau
  3. 2015-10-31 14:59
  3.1 2015-11-28 04:09
  Valdas Jėcka siūlo kaip įgyvendinti sprendimą Nr.1 :
  Tai yra talka svetimšalių naudai. Antikonstitucinės veiklos veikėjų (nepilnas) sąrašas:

  Gintaras Karosas
  Kazimieras Garšva
  Gintaras Songaila
  Nijolė Balčiūnienė
  Laisvūnas Šopauskas
  Vytautas Sinica
  Jonas Vaitkus
  Robertas Grigas
  Jonas Vaiškūnas
  Mindaugas Karalius
  Gediminas Storpirštis
  Jonas Kauneckas
  Jonas Burokas
  Romas Pakalnis
  Monika Morkūnaitė
  Dalius Stancikas
  Laimutė Kalėdienė
  Algirdas Endriukaitis

  Zigmas Zinkevičius
  Antanas Tyla
  Arnoldas Piročkinas
  Vincas Labutis
  Sofija Jūratė Laučiūtė
  Dai...nius Razauskas
  Valentinas Stundys
  Aušra Jurevičiūtė
  Rytas Kupčinskas
  Eglė Mirončikienė
  Kęstutis Ignatavičius
  Rasa Čepaitienė
  Dovilas Petkus
  Arnas Simutis
  Linas V. Medelis
  Libertas Klimka
  Audrius Rudys
  Virginijus Jocys
  Šalin rankas nuo Lietuvos.
  Daugiau
  5. 2017-10-19 08:31
  Valdas Jėcka kritikuoja sprendimą Nr.1 :
  Latviško projekto nereikia Lietuvai. Lietuvoje – lietuviški pasai ir a.t. kortelės be qxw (ir kitokių) svetimybių. Griežtai. Mes kuriame vienintelę pasaulyje lietuvišką valstybę, naudojantis Tautos svajone (konstitucine nuostata).
  14 straipsnis
  Valstybinė kalba – lietuvių kalba.
  Lietuviai, saugokim lietuviškumą.
  ______________
  (susijusios citatos)
  [„Talka už Lietuvos valstybinę kalbą“, kurios pavadinimas yra vienas, o turinys yra visai kitas, prieš lietuvių valstybinę kalbą.]
  [Nė viena normali pasaulio valstybė nerašo savo dokumentuose pavardžių ir vardų kažkokios kitos valstybės abėcėlės raidėmis. V...isada rašo valstybinės kalbos abėcėlės raidėmis ir niekada kitaip nebuvo ir niekada kitaip nebus, nes kitaip yra IDIOTIZMAS, kitaip tariant silpnaprotystė ir LR Konstitucijos išdavystė, kuriai yra prisiekta.]
  Dr. Jonas Ramanauskas
  Daugiau va čia http://www.ekspertai.eu/vieno-lizdo-pauksciai92318
  ___________________
  Klastingoji grupuotė "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" turi būti pasmerkta už antivalstybinę veiklą. Antikonstitucinei veiklai jau yra Įkurtas judėjimas „TALKA už Kalbą ir Tautą“. Laaabai blogai
  Daugiau
  4. 2017-10-19 07:37
  Valdas Jėcka: (papildymas)
  Daugiau apie įkurtą antikonstitucinį judėjimą vienas iš klastingųjų organizatorių Jonas Vaiškūnas rašo
  va čia
  http://alkas.lt/2017/09/23/lietuvos-pilieciai-susibure-i-visuomenini-judejima-talka-kalbai-ir-tautai-nuotraukos-video/?comments#comments
  Lietuvos piliečiai susibūrė į visuomeninį judėjimą „TALKA Kalbai ir Tautai" (nuotraukos, video) | Alkas.lt

  Rugsėjo 22 d., Baltų vienybės dieną, Vilniuje, Lietuvos Mokslų akademijos Didžiojoje salėje, Lietuvos piliečių iniciatyvinė grupė „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą" surengė konferenciją-pasitarimą „Apginkime baltų kalbas", kurio metu buvo priimtas sprendimas TALKOS judėjimo pagrindu įkurti asociaciją „TALKA Kalbai ir Tautai".

  4.1 2017-10-19 07:47
  Algirdas Nzn palaiko sprendimą Nr.1 :
  gera mintis
  2. 2015-09-17 22:38
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos